ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
18.03.2020

Повідомлення про перенесення захисту дисертацій на невизначений термін

Спецiалiзована вчена рада Д 26.562.02 повiдомляє, що призначене на 9 квiтня 2020 р. засідання з приводу захисту дисертацiй Шкарупи Володимира Миколайовича “Гумiновi речовини як модифiкатори мутацiйного процесу”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора бiологiчних наук за спецiальнiстю 03.00.15 – генетика, та Шаргородської Євгенiї Борисiвни “Роль материнських чинників та полiморфних варiантiв генів однокарбонового метаболiзму (МТНFR, MTНFD1) та фактора росту ендотелiю (VEGF) у визначеннi ризику вроджених вад серця у плода”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю 03.00.15 – генетика переноситься на невизначений термiн у зв’язку зi складною епiдемiолоriчною ситуацiею в Українi

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДОКУМЕНТ